Galeria Morena Logo

czwartek, 17 czerwca
9.00 - 21.00

Galeria Morena

Szafa od Serca

22 maja 2021

​Już 8 maja otwieramy w Galerii Morena Szafę od Serca, w której w wyznaczone dni będzie można zostawić niepotrzebne ubrania, które przekażemy potrzebującym za pośrednictwem Partnera akcji – Centrum Pomocy Samarytanin. Za wsparcie akcji czekają prezenty. ​

Kiedy?

8, 15 i 22 maja (soboty) w godzinach 11:00-19:00 ​

Zasady akcji:

  • Przyjmujemy odzież i obuwie niezniszczone (bez widocznych plam lub innych uszkodzeń) ​
  • Zbiórce nie podlegają: bielizna osobista, skarpety, klapki, stroje kąpielowe oraz odzież i obuwie zniszczone ​
  • Uczestnik akcji, który odda jednorazowo co najmniej 2 sztuki ubrań/butów (parę butów traktuje się jako jedną rzecz) otrzymuje naklejkę ​

Wymiana naklejek na nagrody:

  • Za zebranie 1 naklejki – uczestnik otrzymuje ekotorbę na zakupy oraz voucher zniżkowy do Galerii Zielone Wzgórze​
  • Za zebranie 2 naklejek -  uczestnik otrzymuje ekotorbę na zakupy oraz kartę przedpłaconą o wartości 30 zł do wykorzystania w naszej Galerii ​
  • Za zebranie 3 naklejek – uczestnik otrzymuje ekotorbę na zakupy oraz kartę przedpłaconą o wartości 50 zł do wykorzystania w naszej Galerii ​


Uczestnik może w trakcie akcji otrzymać maksymalnie jedną torbę zakupową i jedną kartę podarunkową.
Liczba nagród jest ograniczona.

Regulamin akcji znajduje się poniżej.

 

REGULAMIN
konkursu „Szafa od serca” w Galeria Morena

Część I. CEL KONKURSU

Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Gdańska w zakresie obrotu odpadami tekstylnymi.

Część II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Szafa od serca” (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w Galerii Morena mieszczącej się przy ul. Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk (dalej: „Galeria”).
3. Organizatorem Konkursu jest Agnieszka Miazga, będąca właścicielem marki „33 Indeed” i prowadząca działalność gospodarczą „2Pi Group Agnieszka Miazga” w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 70, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  płatnikiem podatku VAT: NIP 583 244 52 41, REGON: 220241348, (dalej „Organizator”).
4. Konkurs rozpocznie się w dniu 08.05.2021 roku o godzinie 11:00 i potrwa do dnia 22.05.2021 roku do godziny 19:00 lub zakończy się we wcześniejszym terminie wynikającym z Regulaminu.
5. Konkurs będzie trwać w dniach: 08.05.2021, 15.05.2021 oraz 22.05.2021 w godzinach 11:00 do 19:00. We wskazanych powyżej terminach można zgłosić chęć wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
7. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także zarządcy Centrum, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Centrum, ani inne podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 8. powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
10. Uczestniczenie w Konkursie jest dobrowolne.
11. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator.

Część III. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która przekaże Organizatorowi jednorazowo minimum 2 sztuki odzieży.
2. Za odzież wskazaną w punkcie 1. powyżej, uważa się wszystkie elementy garderoby, wyłączając:
- bieliznę osobistą,
- skarpety,
- klapki/laczki,
- stroje kąpielowe.
3. Para obuwia traktowana jest jak 1 sztuka odzieży.
4. Uczestnik zobowiązany jest przekazać odzież w dobrym stanie użytkowym i wizualnym, tj. niezniszczoną, niepoplamioną, w pełni sprawną.
5. Ostateczna interpretacja, czy dana odzież spełnia kryteria wskazane w punktach 2. i 4. powyżej, należy do obsługi stanowiska przyjmującego odzież.
6. Za przekazanie minimum 2 sztuk odzieży w jedną sobotę, uczestnikowi przysługuje nagroda w postaci torby zakupowej oraz specjalna wizytówka na naklejki + jedna naklejka.
7. Za zebranie dwóch naklejek, czyli przekazanie minimum 2 sztuk odzieży w dwie soboty, uczestnikowi przysługuje nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 30 zł do wykorzystania u najemców gastronomicznych lub sklepach/butikach znajdujących się w Galerii Morena w Gdańsku.
 8. Za zebranie trzech naklejek, czyli przekazanie minimum 2 sztuk odzieży w trzy soboty, uczestnikowi przysługuje nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 50 zł do wykorzystania u wszystkich najemców znajdujących się w Galerii Morena w Gdańsku, pod warunkiem, że Uczestnik nie odebrał wcześniej karty podarunkowej o wartości 30 zł, o której mowa w punkcie 7. powyżej.
9. Maksymalna ilość nagród przysługująca jednemu Uczestnikowi w czasie trwania Konkursu to: jedna torba zakupowa i jedna karta podarunkowa.
10. Jeden Uczestnik w ciągu jednej soboty może przekazać odzież jeden raz.
11. Wydanie nagrody następuje po podaniu danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia Konkursu (tj. imię, nazwisko) oraz oddanie specjalnej wizytówki z naklejkami - ilość naklejek wskazuje rodzaj nagrody.
12. Organizator przyznaje Uczestnikom nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Części IV Regulaminu.
13. Odbiór nagrody należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w aplikacji potwierdzającej odbiór nagrody.
14. Jeśli wymaga tego prawo do nagrody w Konkursie przypisane jest świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości nagrody („Świadczenie dodatkowe”).
15. Nagroda wydana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Dodatkowa kwota pieniężna ("świadczenie dodatkowe") równa kwocie należnego podatku dochodowego z tytułu wygranej nagrody zostanie przez Organizatora odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody do właściwego urzędu skarbowego.

Część IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ramach Konkursu w poniższej kolejności przyznawane są następujące nagrody:

  • torba zakupowa - po 110 szt. 8, 15 i 22 maja
  • Karta 30 zł - po 90 szt. 15 i 22 maja
  • Karta 50 zł - 100 szt. 22 maja

2. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 610 (słownie: sześćset dziesięć) sztuk.
3. W przypadku niewyczerpania ilości nagród przeznaczonych na określony dzień, nagrody te przechodzą na następny dzień Konkursu.  
4. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu dziennej lub całkowitej puli nagród określonej w punkcie 1. powyżej, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem terminu Konkursu oznacza automatyczne zakończenie Konkursu.
5. O otrzymaniu Nagrody, oprócz odpowiedniej ilości odzieży, decyduje kolejność przekazania ich do Punktu zbiórki i zgłoszenia się po odbiór Nagrody do Organizatora.
6. Nagrody nierozdysponowane pozostają do dyspozycji Organizatora.
7. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną.
8. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
9. W momencie odbioru nagrody Uczestnik ma obowiązek sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Konkursu również w Punkcie Wydawania Nagród.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zostaje poinformowany, że:
a) administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest 2Pi Group Agnieszka Miazga z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 70, NIP 6782861439;
b) dane osobowe zgromadzone w związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz pokwitowania odbioru nagród;
c) każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
d) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie;
e) Organizator zobowiązany jest nie przetwarzać w jakimkolwiek innym celu danych osobowych Uczestników.
6. Zbiór danych osobowych powstały ze zgłoszeń do Konkursu ma charakter doraźny i dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora niezwłocznie po przedawnieniu się roszczeń z tytułu Konkursu.
7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Konkursu.
8. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 7, tak jak za własne działania i zaniechania.
9. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji na przebieg Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).